ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูณัฐชยาน์ เพ็งสุวรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูอารีย์ แย้มภู
ครู คศ.3

ครูเบญญาภา ม่วงไตร
ครู คศ.1

ครูวินิช วงศ์คำจันทร์
ครูผู้ช่วย