กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูอารีย์ แย้มภู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูณัฐธยาน์ เพ็งสุวรรณ
ครู คศ.3

ครูศรีวิไล ทองเพ็ชร
ครู คศ.3

ครูกัญญานุช นาคเอี่ยม
ครู คศ.2

ครูเบญญาภา ม่วงไตร
ครู คศ.1

ครูพุทธ ธรรมสิริวิชชา
ครู คศ.1

Dela Torre Ceazar Dawn Ryan
ครู

Marjorie S. Covera
ครู

ครูพนธกน พานวิโล
ครู