ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูณัฐชยาน์ เพ็งสุวรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูจงจิตต์ ศรีดี
ครู คศ.2

ครูสมหมาย แก้วหนู
ครู คศ.2

ครูอารีย์ แย้มภู
ครู คศ.3

ครูเบญจพร ดีแล้ว
ครู คศ.2

ครูเบญญาภา ม่วงไตร
ครูผู้ช่วย