กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ครูรัตนกร ไกรฤกษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ครูกันทิมา เปี้ยทอง
ครู คศ.2

ครูจีระนันท์ กลิ่นถือศิล
ครู คศ.1

ครูปิยะ สิงห์เรือง
ครู คศ.1