ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ครูอดิเรก น้อยพานิช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ครูรัตนกร ไกรฤกษ์
ครู คศ.2