ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูสุนทรี นิติเสถียร
ครู คศ.3

ครูสมพิศ หาญไพบูลย์
ครู คศ.2

ครูบังอร ชะเอมจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูพีระพงษ์ ปัญญา
ครู คศ.1

ครูสุธิพร ศิริสุทธิ์
ครูผู้ช่วย