กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูปกรณ์ เลิศเสม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูชูศักดิ์ สงแจ้ง
ครู คศ.2