ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / พันธพิจ / เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
           คุณธรรมนำความรู้  สู่มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข 
           
พันธกิจ
          ๑. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต ความรู้คู่คุณธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข
          ๒. พัฒนาครูให้มีคุณภาพด้านวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู มีศักยภาพในการวิจัย การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล
          ๓. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล
          ๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สภาพแวดล้อม ให้มีคุณภาพเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
          ๕. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาในการจัดการศึกษา
 
เป้าประสงค์
          ๑. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ความรู้คู่คุณธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ ดำรงตนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข  และผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
          ๒. ครูมีคุณภาพด้านวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู มีศักยภาพในการวิจัย การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สามารถจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล
          ๓. สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล
          ๔. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สภาพแวดล้อม ที่มีคุณภาพเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
          ๕. สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาในการจัดการศึกษาที่เข้มแข็ง


                                                                                                                                                           **** ปีการศึกษา 2561 ****
 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.37 KB