ภาพกิจกรรม
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - ยุวกาชาด
วันที่ 19 มกราคม 2566 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จัดกิจกรรม การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - ยุวกาชาด  ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา โดย นายธนู เมฆี นายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เป็นประธานเปิดค่ายพักแรมยุวกาชาด  และมอบหมายให้ นายสุธีร์ ประสานสมบัติ รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เป็นประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - ยุวกาชาด ชั้น ม.1 จัดให้มีฐานกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - ยุวกาชาด ชั้น ม.2  มีกิจกรรมวิชาชาวค่ายและกิจกรรมฐานผจญภัย และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - ยุวกาชาด ชั้น ม.3 มีกิจกรรมฐานผจญภัย ฐานกิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมวิชาชาวค่ายและกิจกรรมรอบกองไฟ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความอดทน มีความตรงต่อเวลา รู้จักแก้ปัญหาและสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข รูปภาพ

โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2566,18:47   อ่าน 56 ครั้ง