ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61 KB 18
บัตรข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 146.5 KB 47
แบบฟอร์ม ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 28
โปรแกรม scantool 4.0 54
รายงานการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว เล่ม 2 Word Document ขนาดไฟล์ 211.5 KB 30
รายงานการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว เล่ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 615.5 KB 27
การจำแนกหมวดรายจ่าย(งบดำเนินงาน,งบลงทุน) Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 28
แบบฟอร์มโครงการปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 22
แผนการศึกษาแห่งชาติ , มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน , กลยุทธ์การพัฒนาของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 22
แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 381 KB 29
แบบรายงานการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 35
โครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 119.5 KB 39
เอกสารการดำเนินการห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 554.5 KB 75
รายงาน “การดำเนินการห้องเรียนสีขาว” Word Document ขนาดไฟล์ 296 KB 87
แฟ้มการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 483.5 KB 51
แบบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 78.5 KB 41
รายงานความต้องการพัสดุเพื่อดำเนินการจ้างก่อสร้าง Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 59
รายงานความต้องการพัสดุเพื่อดำเนินการซื้อ/จ้าง/เช่า Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 66
แบบติดตามการดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 207
แบบบันทึกรายงานผลครูและนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 297
ตัวอย่างรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 4.51 MB 1828
แบบสรุปข้อมูลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 204 KB 335
ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา ปี 57 - 59 Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 311
แบบฟอร์มสรุปโครงการและกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 543
แบบฟอร์มการเขียนโครงการและกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 256
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เพื่อแสดงความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 369
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 134 KB 340
กิจกรรมพัฒนาและจัดทำหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 534
ตัวอย่างกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 1237
แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 392
แบบอนุมัติขอจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 506
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จากครูปาณิศรา Word Document ขนาดไฟล์ 101 KB 1323
แบบวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล จากครูปาณิศรา Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 861
แบบบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2556 จากครูปาณิศรา Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 808
การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน CAR 1: การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 167 KB 15597
ตัวอย่างการเขียนโครงการปีงบประมาณ 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 1451
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 1727
แบบเก็บข้อมูลครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 728
แบบบันทึกเวลาเรียนเพศวิถีศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29 KB 349
แบบบันทึกเพศวิถีศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 489
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เพื่อแสดงความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษา 24ก.ย.55 Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 3614
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2556 update 24ก.ย.55 Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 1369
ข้อมูลเพิ่มเติม SAR ครู ตอนที่ 3และภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 345.5 KB 762
บันทึกสรุปผลการดูแลนักเรียนปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 3078
15 ปฏิทินการติดตามงานประกันและแผนงาน Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 820
14 SAR ครูปี 54 Word Document ขนาดไฟล์ 709.5 KB 8180
13 วิสัยทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 2233
12 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18 มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 21401
11 ตัวอย่างการเขียนโครงการหลักตาม สพฐ ปี 51-53 Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 2644
10 แบบติดตามการส่งสรุปรายงานโครงการปี 51-53 Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 701
9 ตัวอย่างการเขียนสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 48468
8 แบบฟอร์มการเขียนสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 18378
7 ตัวอย่างการเขียนโครงการย่อย ปี 51-53 Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 4737
6.1 แบบบันทึกภาคสนามของสมศ รอบสาม Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 2893
6 แบบบันทึกภาคสนามของสมศ รอบสาม Word Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 6530
5 แผนกลยุทธ์โรงเรียนปี 54 - 56 Word Document ขนาดไฟล์ 147.5 KB 5242
4 แผนกลยุทธ์โรงเรียน ปี 51-53 Word Document ขนาดไฟล์ 171.5 KB 2045
3 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เพื่้อประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 1960
2 ตารางประเมินมาตรฐานใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 146 KB 14941
1 คุณลักษณะสถานศึกษาที่มีคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 4943
แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 1359